Társasági adót csökkenteni

Innen: Hogyankell.hu

[szerkesztés] Hogyan kell csökkenteni a társasági adót?

Adó.jpg

A nem EVA alany gazdasági társaságok az elért eredményük függvényében társasági adót kötelesek fizetni. Az idevonatkozó szabályokat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) tartalmazza. Társasági adót kétféle módon lehet csökkenteni: egyrészt társasági adóalapot csökkentő (és persze növelő) tételekkel, másrészt meghatározott társasági adó kedvezményekkel. Ezeket fejtjük ki a következőkben.

[szerkesztés] Lépések

 1. Melyek lehetnek társasági adó alapot csökkentő tételek? A teljesség igénye nélkül sorolunk fel most ezek közül számos esetet és lehetőséget.
  1. Korábbi évek elhatárolt veszteségéből az adózó döntése szerint meghatározott összeg.
  2. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználásakor az adóévben bevételként elszámolt összeg.
  3. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege.
  4. A bejelentett részesedés árfolyamnyeresége, visszaírt értékvesztése.
  5. A fedezeti ügylettel nem fedezett külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszköz növekedéseként, hosszúlejáratú kötelezettség csökkentéseként elszámolt összeg a devizaárfolyam változása miatt adózó döntése szerint. Az eszköznek a befektetett pénzügyi eszközök, hosszú lejáratú kötelezettségek közül való kivezetésekor, részleges kikerülésekor (értékvesztés) a megelőző adóévekben növelőként elszámolt összeg vagy annak arányos része.
  6. Az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50 %-a és legfeljebb adóévenként 500 millió forint, a törvényben foglalt egyéb feltételekkel.
  7. A kapott osztalék és részesedés címén elszámolt összeg, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott összeget.
  8. A kivezetett részesedés nyeresége jogutód nélküli megszűnésnél, jegyzett tőke kivonás útján történő csökkentésekor, kedvezményezett átalakulásnál.
  9. A megszerzett társaság tagjánál a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyam nyereség.
  10. Az iskola rendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként:
   1. tanulói szerződés alapján a minimálbér 24%-a
   2. együttműködési megállapodás alapján a minimálbér 12%-a.
  11. Szakmunkás tanulók sikeres vizsga utáni továbbfoglalkoztatásakor, munkanélküliek és szabadságvesztésből 6 hónapon belül szabadult személy foglalkoztatásakor max. 12 hónapon át a befizetett társadalombiztosítási járulék összege.
  12. A visszavásárolt saját üzletrész, saját részvény, saját átalakított befektetői részjegy bevonásakor elszámolt bevétel bekerülési értéket meghaladó része.
  13. A követelésekre visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, valamint a követelés átruházásának, kiegyenlítésének, beszámításának bevétele, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés.
  14. Társasháztól kapott jövedelemből való részesedés, amennyiben arra a társasház személyi jövedelemadót fizetett.
  15. Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az Art., Tbj. Törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettségek elengedése miatt bevételként elszámolt összeg, ha korábban növelő tételként figyelembe vették.
  16. Az adózó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségei.
  17. Műemlék, helyi egyedi védelem alatt álló épület-építmény értékét növelő felújítás költsége a tárgyi eszközt nyilvántartó adózónál.
  18. Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi bevételnövelés, aktivált teljesítmény érték növelés, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg.
  19. Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként havonta a kifizetett munkabér, de max. a minimálbér, ha a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma kevesebb 20 főnél.
  20. Kiemelten közhasznú szervezet támogatására, vagy közhasznú besorolású szervezetek tartós adományozásával megvalósuló támogatás, juttatás, térítésmentes eszközátadás, ingyenes szolgáltatás bekerülési értékének 50%-a kiemelkedően közhasznúnál,, 20%-a tartós adomány esetén, de legfeljebb együttesen az adózás előtti eredmény.
  21. Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozás esetén: a korábban még használatba nem vett ingatlan és műszaki gép, berendezés, jármű adóévi beruházási ráfordításai, ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, rendeltetés-változás, még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke.
 2. Társasági adókedvezmények: most pedig áttekintjük azokat a társasági adókedvezményi csoportokat, melyek segítségével csökkenthetjük a befizetett társasági adó mértékét.
  1. Beruházási adókedvezmények:
   1. Az adókedvezmény összege: 3 milliárd forintos beruházásnál az adóból a termék előállító tevékenységből származó árbevétel arányában. 10 milliárd forintos beruházásnál az adó teljes összege.
   2. Ez utoljára már csak a 2011. évben érvényesíthető.
  2. Térségi és egyéb adókedvezmények
  3. Kis- és középvállalkozások adókedvezménye
   1. Az adókedvezmény mértéke: az elszámolt hitelkamat 40 százaléka, legfeljebb 6 millió forint.
  4. Fejlesztési adókedvezmények a következő jogcímeken vehetők igénybe:
   1. 2006. január1-ét követő szélessávú internet szolgáltatást szolgáló beruházás.
   2. Munkahelyteremtést szolgáló beruházás.
   3. Jelenértéken legalább 500 millió forint értékű beruházás kis- és középvállalkozások által megvalósított beruházáshoz.
   4. Jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett településen.
  5. Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye a következő esetekben vehető igénybe:
   1. A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére adományozott összeg.
   2. A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet részére adott támogatás.
   3. A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet részére nyújtott anyagi támogatás.
   4. A látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére adott összeg után.
   5. A sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület részére adott pénzadomány után.

[szerkesztés] Tippek

 • Érdemes már előre tudatosan átgondolni, megtervezni a társasági adókedvezmények igénybevételének lehetőségeit!
 • Kérjen tanácsot okleveles adószakértőtől vagy adótanácsadótól!

[szerkesztés] Amire szükséged lehet

 • Szakképzett könyvelőre, adótanácsadóra!
 • A törvény pontos áttanulmányozására, odafigyelve a kitételekre.

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • A beruházási adókedvezmények utoljára már csak a 2011. évben érvényesíthetőek.
 • A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye csak a támogatást biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe.

[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Bianka