EVA-sként adózni

A Hogyankell.hu wikiből

[szerkesztés] Hogyan kell EVA-s ként adózni?

Eva.jpg
Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval (továbbiakban: áfa) együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves bevételt elérő adózók számára kínál választási lehetőséget annak érdekében, hogy nyilvántartási kötelezettségeik egyszerűsödjenek és egyben adóterhelésük is mérséklődjön. Az evás adózó adókötelezettségeinek teljesítése során elsősorban az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: eva-törvény) rendelkezéseit köteles alkalmazni, de – más adónemekhez hasonlóan – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art) előírásait is figyelembe kell vennie.

[szerkesztés] Lépések

 1. Ki lehet evás?
  1. Az egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Ev. tv.) szerint egyéni vállalkozóként nyilvántartott személy, a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivő, az ügyvéd (kivéve, amennyiben az ügyvédi tevékenységet ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja), a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély.
  2. Az egyéni cég.
  3. A jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda és az erdőbirtokossági társulat.
  4. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.
 2. Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy evás lehessen valaki?
  1. Az adóalanyiság választásának jelenlegi feltételei a hatályos jogszabályi előírások alapján, de 2012. évre vonatkozóan még lehetnek változások:
   1. Az evás adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre vonatkozó feltételek: Az adóalany akkor teljesítheti adókötelezettségét az eva-törvény rendelkezései szerint, ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben
    1. Egyéni vállalkozóként folyamatosan végezte a tevékenységét. Azonban a folyamatos tevékenység végzésére és a bevétel elérésére irányuló feltétel nem vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra, aki a tevékenységét vagy szolgálatát szünetelteti, továbbá arra, aki a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási díjban részesül;
    2. A jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég nem alakult át (ideértve a kiválást és a beolvadást is).
    3. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, egyéni cégben (az öröklést kivéve) új tag (új tagok együttesen) nem szerzett (szereztek) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést.
    4. Az adóhatóság nem rendelte el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírság kiszabását.
    5. 2009-ben és 2010-ben az áfa törvény szerint nem volt kötelezett a használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó vagy az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására.
    6. Nem állt végelszámolás, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt.
    7. Az egyéni vállalkozó az általa végzett termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás alapján bevételt, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég a számviteli törvény előírásainak megfelelően árbevételt (vagy annak megfelelő bevételt) számolt el.
    8. Az előzőeken túlmenően az a személy lehet az eva alanya, akinek/amelynek az adóévet megelőző második adóévben éves szintre átszámított összes bevétele a 30 millió forintot nem haladta meg.
    9. Az adóévet megelőző adóévben ésszerűen várható éves szintre átszámított összes bevétele a 30 millió forintot nem haladja meg.
   2. Az evás adóalanyiság választásának további feltételei:
    1. Ha az adóalany ésszerűen várható bevétele az adóévben a 30 millió forintot nem haladja meg és az evás adóévben nem folytat: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet vagy a vámjogszabályokban meghatározott közvetett képviselői tevékenységet.
    2. Belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kivéve, ha a tevékenységét szünetelteti.
    3. A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég csak akkor lehet az eva alanya, ha az adóévben valamennyi tagja magánszemély (ideértve az MRP szervezetet is és azt is, ha az adózó tulajdonában saját üzletrésze van). Továbbá más jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel (kivéve, ha az a szövetkezeti hitelintézet által kibocsátott részjegy, vagy nyilvánosan működő részvénytársaság nyilvánosan forgalomba hozott részvénye van).
 3. Mi alapján kell fizetni egy evásnak?
  1. Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, melyet módosítani kell a törvényben meghatározott korrekciós tételekkel. Az adó mértéke 2012-ben a pozitív adóalap 37 százaléka.
  2. Ha az adóalany bevétele és az összes bevételt növelő összege együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, akkor az értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék.
  3. Bevételnek minősül az egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni cégek esetében a vállalkozási (gazdasági) tevékenységükkel összefüggésben vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve az áthárított általános forgalmi adót is.
  4. A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetén bevételnek minősül a számviteli törvény rendelkezései szerint elszámolt árbevétel, bevétel.
 4. Mikor kell fizetni az evásnak?
  1. Az evát adóévenként kell megállapítani, valamint bevallani. Az adóév naptári évnek felel meg.
  2. A bevallás benyújtásának határideje egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó közkereseti és betéti társaság, egyéni cég esetében az adóévet követő év február 25-e, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó adózó esetében az adóévet követő év május 31-e.
  3. Az adóalanyiság évközi megszűnése esetén a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalanyoknak az adóalanyiság megszűnését követő 30. napig, a számviteli törvény hatálya alá tartozóknak az adóalanyiság megszűnését követő 150. napig kell a bevallást benyújtaniuk.
 5. Mikor lehet evás adózásra bejelentkezni?
  1. Az eva-törvény hatálya alá a feltételeknek megfelelő új adózók az adóévet megelőző év december 20-áig jelentkezhetnek be az erre rendszeresített külön nyomtatványon. December 20-ig gond nélkül vissza is lehet vonni a bejelentkezést, tehát ha például egy egyéni vállalkozó december 10-én bejelentkezik, majd a bejelentését december 18-án írásba visszavonja, akkor ezt jogszerűen megteheti.
  2. Ugyanakkor a bejelentés visszavonására december 20-át követően már nincs lehetősége, éppen úgy, mint arra sem, hogy a bejelentését az említett időpont után tegye meg.
  3. A bejelentés akkor tehető meg, ha az adózó már a bejelentés időpontjában megfelel az adóalanyiság választásának és az adóalanyiság évére vonatkozó valamennyi feltételnek, valamint nincs az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása. E tényekről a bejelentkezés alkalmával az arra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozni kell.
  4. A már az eva-törvény hatálya alá tartozó adóalany nem köteles minden évben bejelentést tenni, ha továbbra is az eva szerint kíván adózni, ilyen esetben az állami adóhatóság az adóalanyt továbbra is adóalanyként tartja nyilván.
 6. Milyen adminisztrációt kell elintézni ahhoz, hogy valaki evás lehessen?
  1. Az adózó bejelentkezését a T103-as, illetve a T203-as nyomtatványon teheti meg. Az eva-törvény hatálya alól való kijelentkezni szintén ezeken a nyomtatványokon lehet. December 1-től lehet benyújtani az APEH honlapról letölthető aktuális nyomtatványokat.
 7. Milyen kötelezettségei vannak egy evásnak?
  1. Az evásoknak bizonylatolási, nyilvántartási kötelezettsége van, azaz a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére köteles számlát kibocsátani.
  2. Az eva adóalanyként bejelentkező egyéni vállalkozó bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett, amely szerint az adóalany nyilvántart minden olyan adatot, amely az adókötelezettség teljesítéséhez, annak ellenőrzéséhez szükséges. A nyilvántartásban kizárólag bizonylat alapján lehet adatokat rögzíteni, módosítani, illetve törölni. Mind a bizonylatot, mind a nyilvántartást az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.
  3. Valamennyi eva alanyt érinti a szakképzési hozzájárulás kötelezettség, ha munkaviszony keretében magánszemélyt foglalkoztat. Nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a társas vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény130 alapján alkalmi munka keretében foglalkoztatott személy után. A szakképzési hozzájárulás mértéke magánszemélyenként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka.
  4. A cégautóadó szabályai alapján az eva megfizetése nem mentesít a cégautóadó-kötelezettség alól. Miután az evás egyéni vállalkozó költséget nem számolhat el, ezért a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) alapján erre tekintettel nem terheli cégautóadó-kötelezettség. Az evás társas vállalkozás ellenben a költségelszámolástól függetlenül a cégautóadó alanya, amennyiben belföldi hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsi van a tulajdonában, illetve, ha a nem magyar rendszámú személygépkocsi után a számviteli törvény szerint költséget számol el.

[szerkesztés] Tippek

 • A fizetéssel kapcsolatos pontos tudnivalókkal kapcsolatban tanácsos felkeresni egy könyvelési szakértőt.
 • Az eva hatály alá történő bejelentkezést megelőzően a bejelentkezni kívánó adózónak érdemes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatán személyesen vagy meghatalmazott útján folyószámlát egyeztetni, hogy biztosan nem áll-e fenn adótartozása.

[szerkesztés] Amire szükséged lehet

 • Szakértő segítség (könyvelő)
 • T103-as, illetve a T203-as nyomtatvány kitöltése
 • Az összes fentebb leírt feltételnek való megfelelés

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • Megszűnik az adózó adóalanyisága amennyiben:
  • a naptári év utolsó napjával, ha a naptári évet követő adóévre bejelentette, hogy adókötelezettségeit nem az eva-törvény rendelkezései szerint teljesíti, vagy a bejelentését jogszerűtlenül nem tette meg;
  • a változás bekövetkezésének napját megelőző nappal, ha a változás révén már nem felel meg az adóalanyiságra előírt bármely feltételnek;
  • az adóalanyiság választására jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal;
  • az adóhatóság határozata jogerőre emelkedésének napjával, ha terhére az adóhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, vagy az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírságot állapított meg;
  • a magánszemély adóalany egyéni vállalkozói jogállása megszűnésének napjával;
  • a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, egyébként a megszűnés napjával;
  • részesedés megszerzésének napját megelőző nappal, ha a jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, egyéni cégben 50 százalékot (együttesen 50 százalékot) meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerez(nek) olyan magánszemély(ek), akivel (akikkel) a naptári évben korábban nem állt tagi jogviszonyban (az öröklés esetére a rendelkezést nem kell alkalmazni);
  • a változás bekövetkezésének napját megelőző nappal, ha az egyéni cég tagjának korlátlan mögöttes felelőssége korlátolttá válik.
 • Az adóalanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva-törvény hatálya alá nem lehet bejelentkezni, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. Ilyen esetben az egyéni cég – mivel újonnan alapított vállalkozásnak minősül, ezért – két év elteltével a törvényben meghatározott egyéb feltételek megléte esetén választhatja az adóalanyiságot.
 • Mivel a nem áfás és a nem evás egyéni vállalkozó pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett, ezért nekik nem szabad megfeledkezniük arról, hogy amennyiben az eva hatálya alá be kívánnak jelentkezni, a bejelentkezés napján már rendelkezniük kell pénzforgalmi bankszámlával.
 • Ne feledkezzen meg arról sem az eva hatálya alá tartozó adózó, hogy az állami adóhatóság minden év december 20-án a nyilvántartása alapján ellenőrzi, hogy az adózó továbbra is megfelel-e az eva alanyiság választására előírt feltételeknek (pl. nincs-e a folyószámlán adóhátraléka, van-e élő pénzforgalmi bankszámlája stb.)

[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Bianka, Hogyankell